Vedtægter

1. Formål

Foreningens formål er at skabe interesse for kunst og kultur blandt personalet på Rigshospitalet, bl.a. gennem udstillingsvirksomhed, kunstudflugter, galleribesøg samt indkøb af kunst til bortlodning blandt foreningens medlemmer.

2. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle ansatte og tidligere ansatte i Region Hovedstaden herunder ægtefælle/bofælle, og alle med arbejdsmæssig tilknytning til Rigshospitalet.
Medlemmer der pensioneres, kan fortsat være med i foreningen.
Indmeldelse sker ved email til RH@kunstforeningen-rh.dk
Hvert medlem har 1 stemme ved generalforsamlingen.

3. Økonomi

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år.
Medlemskontingentet dækker et kalenderår og skal være indbetalt senest 14 dage før bortlodningen.
Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.
Foreningens midler anbringes i pengeinstitut. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Foreningens midler kan kun anvendes til formål, der er foreneligt med foreningens formålsparagraf.

4. Bestyrelsen

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er afhængigt af medlemstallet. Der skal være et ulige antal bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I 2023 er der 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Dette er godkendt på generalforsamlingen i februar 2023.
De ordinære medlemmer er valgt for 2 år, suppleanten er på valg hvert år.
4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt der i årets løb indtræder vakance, kan bestyrelsen supplere sig blandt foreningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

5. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker ved e-mail samt ved annoncering på foreningens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel, indeholdende en dagsorden, der skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Kun forslag, der er modtaget på e-mail og som er foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, kan medtages.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, såfremt et flertal af bestyrelsen, eller 20 % af de menige medlemmer, fremsætter begrundet krav herom. Varsles som til ordinær generalforsamling.
Nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling og når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Generalforsamlingen tager i så fald bestemmelse om afvikling og brug af foreningens midler og ejendele.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6. Bortlodning

Forudsat ikke særlige forhold gør sig gældende, finder den i kapitel 1 nævnte bortlodning sted en gang om året.
Regler for bortlodningen udarbejdes og bekendtgøres af bestyrelsen.
For at kunne deltage i årets bortlodning skal der være indbetalt et fuldt års kontingent.

7. Æresmedlemmer

Bestyrelsen kan udnævne personer, der efter bestyrelsens skøn har gjort en særlig indsats for kunstforeningen, til æresmedlem med kontingentfrihed.